LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN (VISA BULLETIN)

LỊCH TRÌNH DUYỆT XÉT VISA

Tháng 12/2018

 

IR-1 Quốc Tịch Bảo Lãnh      -        Vợ hoặc chồng

IR-2 Quốc Tịch Bảo Lãnh       -        Con độc thân dưới 21 tuổi

IR-5  Quốc Tịch Bảo Lãnh      -        Cha Mẹ

(Các diện này luôn được ưu tiên, thời gian chờ đợi hiện nay chỉ khoảng 12 -> 15 tháng)

          __________________________________________________________

Lịch Trình Cho Các Hồ Sơ Đương Đơn Hiện Đang Ở Ngoài Hoa Kỳ

Diện

Thời gian chờ đợi khoảng

 

NVC đang xét duyệt đến

 

Tăng so với tháng trước (tuần)

F-1

Quốc tịch US bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

7 năm 4 tháng

Ngày 08 tháng 08 năm 2011

       6

F-2A

Thẻ xanh BL Vợ/Chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi

2 năm 4 tháng

Ngày 08 tháng 10 năm 2016

3

F-2B

Thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

7 năm 10 tháng

Ngày 15 tháng 02 năm 2012

6

F-3

Quốc tịch US bảo lãnh con có gia đình

12 năm 4 tháng

Ngày 01 tháng 08 năm 2006

3

F-4

Quốc tịch US bảo lãnh anh chị em

13.5 năm

Ngày 22 tháng 04 năm 2005

4

             


 Lịch Trình Cho Các Hồ Sơ được nộp đơn sớm xin chuyển diện tại Hoa Kỳ

 (Áp dụng cho những người hiện đang ở Hoa Kỳ bằng các chiếu khán (visa) phi di dân và đang có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa đáo hạn)

Diện

Thời gian chờ đợi khoảng

 

NVC đang xét duyệt đến

 

F-1

Quốc tịch US bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

6.5 năm


Ngày 08 tháng 03 năm 2012
F-2A

Thẻ xanh BL Vợ/Chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi

10 tháng


Ngày 01 tháng 12 năm 2017


F-2B

Thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

4.5 năm


Ngày 22 tháng 03 năm 2014


F-3

Quốc tịch US bảo lãnh con có gia đình

11.5 năm

Ngày 08 tháng 01 năm 2007


F-4

Quốc tịch US bảo lãnh anh chị em

13 năm

Ngày 01 tháng 02 năm 2006


 

_________________________________________________

 

Thêm chi tiết về Di Trú & Bảo Lãnh xin liên lạc:

Trung Tâm Di Trú Thành Mỹ 

(408) 293-3456

ditruthanhmy@yahoo.com