LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN (VISA BULLETIN)

LỊCH TRÌNH DUYỆT XÉT VISA

Tháng 03/2023

 

IR1 / CR1 Quốc Tịch Bảo Lãnh      -        Vợ hoặc chồng

IR2 / CR2 Quốc Tịch Bảo Lãnh       -        Con độc thân dưới 21 tuổi

IR-5  Quốc Tịch Bảo Lãnh      -        Cha Mẹ

(Các diện này luôn được ưu tiên, thời gian chờ đợi hiện nay chỉ khoảng 12 -> 15 tháng)

          __________________________________________________________

Lịch Trình Cho Các Hồ Sơ Đương Đơn Hiện Đang Ở Ngoài Hoa Kỳ

Diện

Thời gian chờ đợi khoảng

 

NVC đang xét duyệt đến

 

Tăng so với tháng trước (tuần)

F-1

Quốc tịch US bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

8 năm

Ngày 01 tháng 12 năm 2014

       0 (Đứng yên)

F-2A

Thẻ xanh BL Vợ/Chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi

2 => 3 năm

Không phải đợi đến ngày ưu tiên. Sẽ được lên lịch phỏng vấn sau khi hồ sơ hoàn tất (completed) tại National Visa Center

//

F-2B

Thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

7 năm

Ngày 22 tháng 09 năm 2015


     0 (Đứng yên)

F-3

Quốc tịch US bảo lãnh con có gia đình

14 năm

Ngày 22 tháng 11 năm 2008

     0 (Đứng yên)

F-4

Quốc tịch US bảo lãnh anh chị em

16 năm

Ngày 22 tháng 03 năm 2007


     0 (Đứng yên)

             

 Lịch Trình Cho Các Hồ Sơ được nộp đơn sớm xin chuyển diện tại Hoa Kỳ

 (Áp dụng cho những người hiện đang ở Hoa Kỳ hợp pháp bằng các chiếu khán (visa) phi di dân (như du lịch, du học...) và có hồ sơ bảo lãnh định cư đã được US-CIS chấp thuận)

Diện

Thời gian chờ đợi khoảng

 

Đương đơn được phép nộp hồ sơ xin chuyển diện nếu hồ sơ đã được sở di trú chấp thuận và ngày ưu tiên của là:

 

F-1

Quốc tịch US bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

6.5 năm


Ngày 08 tháng 08 năm 2016F-2A

Thẻ xanh BL Vợ/Chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi

Current

Không phải đợi đến ngày ưu tiên. Có thể nộp hồ sơ xin chuyển diện cùng lúc với đơn bảo lãnh I-130

F-2B

Thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

6 năm


Ngày 01 tháng 01 năm 2017


F-3

Quốc tịch US bảo lãnh con có gia đình

13 năm


Ngày 08 tháng 11 năm 2009


F-4

Quốc tịch US bảo lãnh anh chị em

15 năm


Ngày 15 tháng 12 năm 2007


 

   _________________________________________________

 

Thêm chi tiết về Di Trú & Bảo Lãnh xin liên lạc:

Trung Tâm Di Trú Thành Mỹ 

(408) 293-3456

ditruthanhmy@yahoo.com