LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN (VISA BULLETIN)

LỊCH TRÌNH DUYỆT XÉT VISA

Tháng 12/2023

 

IR1 / CR1 Quốc Tịch Bảo Lãnh      -        Vợ hoặc chồng

IR2 / CR2 Quốc Tịch Bảo Lãnh       -        Con độc thân dưới 21 tuổi

IR-5  Quốc Tịch Bảo Lãnh      -        Cha Mẹ

(Các diện này luôn được ưu tiên, thời gian chờ đợi hiện nay chỉ khoảng 12 -> 15 tháng)

          __________________________________________________________

Lịch Trình Cho Các Hồ Sơ Đương Đơn Hiện Đang Ở Ngoài Hoa Kỳ

Diện

Thời gian chờ đợi khoảng

 

NVC đang xét duyệt đến

 

Tăng so với tháng trước (tuần)

F-1

Quốc tịch US bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

~ 8.5 năm

Ngày 01 tháng 01 năm 2015

  0 (Đứng yên)

F-2A

Thẻ xanh BL Vợ/Chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi

~ 4 năm 7 tháng

Ngày 08 tháng 02 năm 2019

0 (Đứng yên)

F-2B

Thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

~ 8 năm

Ngày 22 tháng 09 năm 2015


     0 (Đứng yên)

F-3

Quốc tịch US bảo lãnh con có gia đình

~ 14 năm 8 tháng

Ngày 08 tháng 01 năm 2009

     0 (Đứng yên)

F-4

Quốc tịch US bảo lãnh anh chị em

~ 16 năm 5 tháng

Ngày 22 tháng 04 năm 2007


   0 (Đứng yên)

             

 Lịch Trình Cho Các Hồ Sơ được nộp đơn sớm xin chuyển diện tại Hoa Kỳ

 (Áp dụng cho những người hiện đang ở Hoa Kỳ hợp pháp bằng các chiếu khán (visa) phi di dân (như du lịch, du học...) và có hồ sơ bảo lãnh định cư đã được US-CIS chấp thuận)

Diện

Thời gian chờ đợi khoảng

 

Đương đơn được phép nộp hồ sơ xin chuyển diện nếu hồ sơ đã được sở di trú chấp thuận và ngày ưu tiên của là:

 

F-1

Quốc tịch US bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

~ 6 năm


Ngày 01 tháng 09 năm 2017F-2A

Thẻ xanh BL Vợ/Chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi

~ 2 tháng

Ngày 01 tháng 09 năm 2023

F-2B

Thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi

~ 6.5 năm


Ngày 01 tháng 01 năm 2017


F-3

Quốc tịch US bảo lãnh con có gia đình

~13.5 năm


Ngày 01 tháng 03 năm 2010


F-4

Quốc tịch US bảo lãnh anh chị em

~15.5 năm


Ngày 01 tháng 03 năm 2008


 

   _________________________________________________

 

Thêm chi tiết về Di Trú & Bảo Lãnh xin liên lạc:

Trung Tâm Di Trú Thành Mỹ 

(408) 293-3456

ditruthanhmy@yahoo.com