Quốc tịch

*Điều kiện được thi quốc tịch bằng tiếng Việt:

-Nếu bạn trên 65 tuổi và là thường trú nhân ở US từ 20 năm trở lên, bạn đã đủ tiêu chuẩn để được miễn thi phần English Test (nghe, nói, đọc, viết), và được thi phần Civics Test (Lịch sử Hoa Kỳ) bằng tiếng Việt (hoặc ngôn ngữ tự chọn), và bạn chỉ cần học những câu có đánh dấu (*) mà thôi.

*Để đủ tiêu chuẩn trở thành công dân Hoa Kỳ, bạn cần pass qua 4 phần thi:

1.Nghe - nói (Listening – Speaking): Phần thi này không cụ thể. Trong suốt quá trình thi (interview), viên chức của USCIS – người interview bạn sẽ nói chuyện và quan sát 2 khả năng này của bạn, xem bạn có hiểu những gì họ hỏi và trả lời được không.

2.Đọc (Reading): Viên chức Sở Di Trú đưa ra 1 hoặc 2 câu, và yêu cầu bạn đọc.

3.Viết (Writing): Viên chúc Sở Di Trú đưa cho bạn 1 tờ giấy trắng và yêu cầu bạn viết xuống 1 câu tiếng Anh họ sẽ đọc.

4.Lịch sử Hoa Kỳ (Civics): gồm 128 câu hỏi thi quốc tịch về công dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) và các câu trả lời được tái soạn thảo ghi dưới đây (bản mới nhất). Quý vị cần đọc kỹ bảng câu hỏi thi quốc tịch này. Bạn sẽ được hỏi miệng và giám khảo của Cơ Quan Quốc Tịch Và Di Trú (USCIS) sẽ hỏi bạn 20 trong số 128 câu. Bạn phải trả lời đúng ít nhất 12 trên 20 câu hỏi để được đậu phần nhập tịch này.Mặc dù USCIS biết là có thể có những câu trả lời đúng khác, ngoài 128 câu trả lời mẫu, tuy vậy bạn nên trả lời các câu hỏi theo như các câu trả lời mẫu đã cho.                    

128 câu hỏi English click here

128 câu hỏi tiếng Việt click here

Reading Test click here

Writing Test click here